ABOUT US

Our Team

 • Dr. Satish Desai
 • Anand Awadhani
 • Dr. Suhas Kulkarni
 • Kaka Dharmavat
 • Dr. Sandeep Butala
 • Siddharth Desai
 • Suresh Kasar
 • Balasaheb Satpute
 • Ramchandra Shete
 • Deepak Date
 • Sachin Naik
 • Shekhar Kendale
 • Pradeep Panganti
 • Ravi Chowdhary
 • Gopal Chintal
 • Dilip Kumbhojkar
 • Tukaram Daithankar
 • Pradeep Sinkar
 • Kumar Gokhale
 • Akhilesh Joshi
 • Gajendra Pawar
 • Sandeep Joshi
 • Shridhar Samak
 • Vaibhav Joshi
 • Vaibhav Unecha
 • Nandkumar Kakhirde
 • Santosh Patil
 • Mohan Kulkarni
 • Makarand Tillo
 • Dr. Shailesh Gujar
 • Girish Morudkar
 • Abhay Wadzirkar
 • Dr. Ramakant Bhoi
 • and many others